अमरकोषसम्पद्

         

कोष्ठ (पुं) == अन्तर्जठरम्

पुंसि कोष्ठोऽन्तर्जठरं कुसूलोऽन्तर्गृहं तथा 
नानार्थवर्गः 3.3.40.2.1

पर्यायपदानि
 पुंसि कोष्ठोऽन्तर्जठरं कुसूलोऽन्तर्गृहं तथा॥

 कोष्ठ (पुं)
अर्थान्तरम्
 पुंसि कोष्ठोऽन्तर्जठरं कुसूलोऽन्तर्गृहं तथा॥

 कोष्ठ (पुं) - अन्तर्गृहम् 3.3.40.2
 कोष्ठ (पुं) - कुसूलः 3.3.40.2
कोष्ठ (पुं) == अन्तर्गृहम्

पुंसि कोष्ठोऽन्तर्जठरं कुसूलोऽन्तर्गृहं तथा 
नानार्थवर्गः 3.3.40.2.1

पर्यायपदानि
 पुंसि कोष्ठोऽन्तर्जठरं कुसूलोऽन्तर्गृहं तथा॥

 कोष्ठ (पुं)
अर्थान्तरम्
 पुंसि कोष्ठोऽन्तर्जठरं कुसूलोऽन्तर्गृहं तथा॥

 कोष्ठ (पुं) - अन्तर्गृहम् 3.3.40.2
 कोष्ठ (पुं) - कुसूलः 3.3.40.2
कोष्ठ (पुं) == कुसूलः

पुंसि कोष्ठोऽन्तर्जठरं कुसूलोऽन्तर्गृहं तथा 
नानार्थवर्गः 3.3.40.2.1

पर्यायपदानि
 पुंसि कोष्ठोऽन्तर्जठरं कुसूलोऽन्तर्गृहं तथा॥

 कोष्ठ (पुं)
अर्थान्तरम्
 पुंसि कोष्ठोऽन्तर्जठरं कुसूलोऽन्तर्गृहं तथा॥

 कोष्ठ (पुं) - अन्तर्गृहम् 3.3.40.2
 कोष्ठ (पुं) - कुसूलः 3.3.40.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue