अमरकोषसम्पद्

         

निष्ठा (स्त्री) == अन्त्यम्

निष्ठा निष्पत्तिनाशान्ताः काष्ठोत्कर्षे स्थितौ दिशि 
नानार्थवर्गः 3.3.41.1.1

पर्यायपदानि
 निष्ठा निष्पत्तिनाशान्ताः काष्ठोत्कर्षे स्थितौ दिशि।

 निष्ठा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 अत्तिका भगिनी ज्येष्ठा निष्ठानिर्वहणे समे।
 निष्ठा निष्पत्तिनाशान्ताः काष्ठोत्कर्षे स्थितौ दिशि।

 निष्ठा (स्त्री) - निर्वहणम् 1.7.15.1
 निष्ठा (स्त्री) - नाशः 3.3.41.1
 निष्ठा (स्त्री) - निष्पत्तिः 3.3.41.1
निष्ठा (स्त्री) == नाशः

निष्ठा निष्पत्तिनाशान्ताः काष्ठोत्कर्षे स्थितौ दिशि 
नानार्थवर्गः 3.3.41.1.1

पर्यायपदानि
 निष्ठा निष्पत्तिनाशान्ताः काष्ठोत्कर्षे स्थितौ दिशि।

 निष्ठा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 अत्तिका भगिनी ज्येष्ठा निष्ठानिर्वहणे समे।
 निष्ठा निष्पत्तिनाशान्ताः काष्ठोत्कर्षे स्थितौ दिशि।

 निष्ठा (स्त्री) - निर्वहणम् 1.7.15.1
 निष्ठा (स्त्री) - नाशः 3.3.41.1
 निष्ठा (स्त्री) - निष्पत्तिः 3.3.41.1
निष्ठा (स्त्री) == निष्पत्तिः

निष्ठा निष्पत्तिनाशान्ताः काष्ठोत्कर्षे स्थितौ दिशि 
नानार्थवर्गः 3.3.41.1.1

पर्यायपदानि
 निष्ठा निष्पत्तिनाशान्ताः काष्ठोत्कर्षे स्थितौ दिशि।

 निष्ठा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 अत्तिका भगिनी ज्येष्ठा निष्ठानिर्वहणे समे।
 निष्ठा निष्पत्तिनाशान्ताः काष्ठोत्कर्षे स्थितौ दिशि।

 निष्ठा (स्त्री) - निर्वहणम् 1.7.15.1
 निष्ठा (स्त्री) - नाशः 3.3.41.1
 निष्ठा (स्त्री) - निष्पत्तिः 3.3.41.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue