अमरकोषसम्पद्

         

क्षण (पुं) == निर्व्यापारस्थितिः

निर्व्यापारस्थितौ कालविशेषोत्सवयोः क्षणः 
नानार्थवर्गः 3.3.47.2.1

पर्यायपदानि
 निर्व्यापारस्थितौ कालविशेषोत्सवयोः क्षणः॥

 क्षण (पुं)
अर्थान्तरम्
 तास्तु त्रिंशत्क्षणस्ते तु मुहूर्तो द्वादशास्त्रियाम्॥
 कम्पोऽथ क्षण उद्धर्षो मह उद्धव उत्सवः॥

 क्षण (पुं) - त्रिंशत् कलाः 1.4.11.2
 क्षण (पुं) - उत्सवः 1.7.38.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue