अमरकोषसम्पद्

         

प्रवण (पुं) == चतुष्पथम्

प्रवणं क्रमनिम्नोर्व्यां प्रह्वे ना तु चतुष्पथे 
नानार्थवर्गः 3.3.56.2.1

पर्यायपदानि
 सन्निवेशे च संस्थानं लक्ष्म चिह्नप्रधानयोः॥
 प्रवणं क्रमनिम्नोर्व्यां प्रह्वे ना तु चतुष्पथे॥

 प्रवण (पुं)
 संस्थान (नपुं)
अर्थान्तरम्
 प्रवणं क्रमनिम्नोर्व्यां प्रह्वे ना तु चतुष्पथे॥

 प्रवण (वि) - क्रमनिम्नोर्वी 3.3.56.2
 प्रवण (वि) - प्रह्वः 3.3.56.2
प्रवण (वि) == क्रमनिम्नोर्वी

प्रवणं क्रमनिम्नोर्व्यां प्रह्वे ना तु चतुष्पथे 
नानार्थवर्गः 3.3.56.2.1

पर्यायपदानि
 सन्निवेशे च संस्थानं लक्ष्म चिह्नप्रधानयोः॥
 प्रवणं क्रमनिम्नोर्व्यां प्रह्वे ना तु चतुष्पथे॥

 प्रवण (पुं)
 संस्थान (नपुं)
अर्थान्तरम्
 प्रवणं क्रमनिम्नोर्व्यां प्रह्वे ना तु चतुष्पथे॥

 प्रवण (वि) - क्रमनिम्नोर्वी 3.3.56.2
 प्रवण (वि) - प्रह्वः 3.3.56.2
प्रवण (वि) == प्रह्वः

प्रवणं क्रमनिम्नोर्व्यां प्रह्वे ना तु चतुष्पथे 
नानार्थवर्गः 3.3.56.2.1

पर्यायपदानि
 सन्निवेशे च संस्थानं लक्ष्म चिह्नप्रधानयोः॥
 प्रवणं क्रमनिम्नोर्व्यां प्रह्वे ना तु चतुष्पथे॥

 प्रवण (पुं)
 संस्थान (नपुं)
अर्थान्तरम्
 प्रवणं क्रमनिम्नोर्व्यां प्रह्वे ना तु चतुष्पथे॥

 प्रवण (वि) - क्रमनिम्नोर्वी 3.3.56.2
 प्रवण (वि) - प्रह्वः 3.3.56.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue