अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.124

गृहदेहत्विट्प्रभावा धामान्यथ चतुष्पथे
सन्निवेशे च संस्थानं लक्ष्म चिह्नप्रधानयोः

धामन् (नपुं) = गृहम्. 3.3.124.1.1

धामन् (नपुं) = किरणः. 3.3.124.1.1

धामन् (नपुं) = प्रभावः. 3.3.124.1.1

धामन् (नपुं) = देहः. 3.3.124.1.1

संस्थान (नपुं) = चतुष्पथम्. 3.3.124.2.1

संस्थान (नपुं) = सन्निवेशः. 3.3.124.2.1

लक्ष्मन् (नपुं) = प्रधानम्. 3.3.124.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue