अमरकोषसम्पद्

         

ईरिण (वि) == शून्यम्

सङ्कीर्णौ निचिताशुद्धाविरिणं शून्यमूषरम् 
नानार्थवर्गः 3.3.57.1.2

पर्यायपदानि
 सङ्कीर्णौ निचिताशुद्धाविरिणं शून्यमूषरम्।

 ईरिण (वि)
अर्थान्तरम्
 सङ्कीर्णौ निचिताशुद्धाविरिणं शून्यमूषरम्।

 ईरिण (वि) - ऊषरदेशः 3.3.57.1
ईरिण (वि) == ऊषरदेशः

सङ्कीर्णौ निचिताशुद्धाविरिणं शून्यमूषरम् 
नानार्थवर्गः 3.3.57.1.2

पर्यायपदानि
 सङ्कीर्णौ निचिताशुद्धाविरिणं शून्यमूषरम्।

 ईरिण (वि)
अर्थान्तरम्
 सङ्कीर्णौ निचिताशुद्धाविरिणं शून्यमूषरम्।

 ईरिण (वि) - ऊषरदेशः 3.3.57.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue