अमरकोषसम्पद्

         

भर्तृ (पुं) == पोष्टा

यन्ता हस्तिपके सूते भर्ता धातरि पोष्टरि 
नानार्थवर्गः 3.3.59.2.2

पर्यायपदानि
 यन्ता हस्तिपके सूते भर्ता धातरि पोष्टरि॥

 भर्तृ (पुं)
अर्थान्तरम्
 धवः प्रियः पतिर्भर्ता जारस्तूपपतिः समौ॥
 यन्ता हस्तिपके सूते भर्ता धातरि पोष्टरि॥

 भर्तृ (पुं) - पतिः 2.6.35.2
 भर्तृ (पुं) - धाता 3.3.59.2
भर्तृ (पुं) == धाता

यन्ता हस्तिपके सूते भर्ता धातरि पोष्टरि 
नानार्थवर्गः 3.3.59.2.2

पर्यायपदानि
 यन्ता हस्तिपके सूते भर्ता धातरि पोष्टरि॥

 भर्तृ (पुं)
अर्थान्तरम्
 धवः प्रियः पतिर्भर्ता जारस्तूपपतिः समौ॥
 यन्ता हस्तिपके सूते भर्ता धातरि पोष्टरि॥

 भर्तृ (पुं) - पतिः 2.6.35.2
 भर्तृ (पुं) - धाता 3.3.59.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue