अमरकोषसम्पद्

         

आनर्त (पुं) == जननिवासस्थानम्

आनर्तः समरे नृत्यस्थाननीवृद्विशेषयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.64.1.1

पर्यायपदानि
 आनर्तः समरे नृत्यस्थाननीवृद्विशेषयोः।

 आनर्त (पुं)
अर्थान्तरम्
 आनर्तः समरे नृत्यस्थाननीवृद्विशेषयोः।

 आनर्त (पुं) - नृत्यस्थानम् 3.3.64.1
 आनर्त (पुं) - युद्धम् 3.3.64.1
आनर्त (पुं) == नृत्यस्थानम्

आनर्तः समरे नृत्यस्थाननीवृद्विशेषयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.64.1.1

पर्यायपदानि
 आनर्तः समरे नृत्यस्थाननीवृद्विशेषयोः।

 आनर्त (पुं)
अर्थान्तरम्
 आनर्तः समरे नृत्यस्थाननीवृद्विशेषयोः।

 आनर्त (पुं) - नृत्यस्थानम् 3.3.64.1
 आनर्त (पुं) - युद्धम् 3.3.64.1
आनर्त (पुं) == युद्धम्

आनर्तः समरे नृत्यस्थाननीवृद्विशेषयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.64.1.1

पर्यायपदानि
 आनर्तः समरे नृत्यस्थाननीवृद्विशेषयोः।

 आनर्त (पुं)
अर्थान्तरम्
 आनर्तः समरे नृत्यस्थाननीवृद्विशेषयोः।

 आनर्त (पुं) - नृत्यस्थानम् 3.3.64.1
 आनर्त (पुं) - युद्धम् 3.3.64.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue