अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.64

आनर्तः समरे नृत्यस्थाननीवृद्विशेषयोः
कृतान्तो यमसिद्धान्तदैवाकुशलकर्मसु

आनर्त (पुं) = जननिवासस्थानम्. 3.3.64.1.1

आनर्त (पुं) = नृत्यस्थानम्. 3.3.64.1.1

आनर्त (पुं) = युद्धम्. 3.3.64.1.1

कृतान्त (पुं) = सिद्धान्तः. 3.3.64.2.1

कृतान्त (पुं) = अकुशलकर्मम्. 3.3.64.2.1

कृतान्त (पुं) = प्राक्तनशुभाशुभकर्मः. 3.3.64.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue