अमरकोषसम्पद्

         

कृतान्त (पुं) == सिद्धान्तः

कृतान्तो यमसिद्धान्तदैवाकुशलकर्मसु 
नानार्थवर्गः 3.3.64.2.1

पर्यायपदानि
 समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः॥
 तन्त्रं प्रधाने सिद्धान्ते सूत्रवाये परिच्छदे॥
 कृतान्तो यमसिद्धान्तदैवाकुशलकर्मसु॥

 कृतान्त (पुं)
 समय (पुं)
 तन्त्र (नपुं)
अर्थान्तरम्
 कृतान्तो यमुनाभ्राता शमनो यमराड्यमः॥
 कृतान्तो यमसिद्धान्तदैवाकुशलकर्मसु॥

 कृतान्त (पुं) - यमः 1.1.58.2
 कृतान्त (पुं) - अकुशलकर्मम् 3.3.64.2
 कृतान्त (पुं) - प्राक्तनशुभाशुभकर्मः 3.3.64.2
कृतान्त (पुं) == अकुशलकर्मम्

कृतान्तो यमसिद्धान्तदैवाकुशलकर्मसु 
नानार्थवर्गः 3.3.64.2.1

पर्यायपदानि
 समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः॥
 तन्त्रं प्रधाने सिद्धान्ते सूत्रवाये परिच्छदे॥
 कृतान्तो यमसिद्धान्तदैवाकुशलकर्मसु॥

 कृतान्त (पुं)
 समय (पुं)
 तन्त्र (नपुं)
अर्थान्तरम्
 कृतान्तो यमुनाभ्राता शमनो यमराड्यमः॥
 कृतान्तो यमसिद्धान्तदैवाकुशलकर्मसु॥

 कृतान्त (पुं) - यमः 1.1.58.2
 कृतान्त (पुं) - अकुशलकर्मम् 3.3.64.2
 कृतान्त (पुं) - प्राक्तनशुभाशुभकर्मः 3.3.64.2
कृतान्त (पुं) == प्राक्तनशुभाशुभकर्मः

कृतान्तो यमसिद्धान्तदैवाकुशलकर्मसु 
नानार्थवर्गः 3.3.64.2.1

पर्यायपदानि
 समयाः शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः॥
 तन्त्रं प्रधाने सिद्धान्ते सूत्रवाये परिच्छदे॥
 कृतान्तो यमसिद्धान्तदैवाकुशलकर्मसु॥

 कृतान्त (पुं)
 समय (पुं)
 तन्त्र (नपुं)
अर्थान्तरम्
 कृतान्तो यमुनाभ्राता शमनो यमराड्यमः॥
 कृतान्तो यमसिद्धान्तदैवाकुशलकर्मसु॥

 कृतान्त (पुं) - यमः 1.1.58.2
 कृतान्त (पुं) - अकुशलकर्मम् 3.3.64.2
 कृतान्त (पुं) - प्राक्तनशुभाशुभकर्मः 3.3.64.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue