अमरकोषसम्पद्

         

अर्ति (स्त्री) == धनुष्कोटिः

आर्तिः पीडा धनुष्कोट्योर्जातिः सामान्यजन्मनोः 
नानार्थवर्गः 3.3.68.1.1

पर्यायपदानि
 आर्तिः पीडा धनुष्कोट्योर्जातिः सामान्यजन्मनोः।

 अर्ति (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 आर्तिः पीडा धनुष्कोट्योर्जातिः सामान्यजन्मनोः।

 अर्ति (स्त्री) - दुःखम् 3.3.68.1
अर्ति (स्त्री) == दुःखम्

आर्तिः पीडा धनुष्कोट्योर्जातिः सामान्यजन्मनोः 
नानार्थवर्गः 3.3.68.1.1

पर्यायपदानि
 आर्तिः पीडा धनुष्कोट्योर्जातिः सामान्यजन्मनोः।

 अर्ति (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 आर्तिः पीडा धनुष्कोट्योर्जातिः सामान्यजन्मनोः।

 अर्ति (स्त्री) - दुःखम् 3.3.68.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue