अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.68

आर्तिः पीडा धनुष्कोट्योर्जातिः सामान्यजन्मनोः
प्रचारस्यन्दयो रीतिर्डिम्बप्रवासयोः

अर्ति (स्त्री) = धनुष्कोटिः. 3.3.68.1.1

अर्ति (स्त्री) = दुःखम्. 3.3.68.1.1

जाति (स्त्री) = जननम्. 3.3.68.1.2

जाति (स्त्री) = सामान्यम्. 3.3.68.1.2

ईति (स्त्री) = डिम्बः. 3.3.68.2.1

ईति (स्त्री) = प्रवासः. 3.3.68.2.1

रीति (स्त्री) = प्रचारः. 3.3.68.2.2

रीति (स्त्री) = स्यन्दः. 3.3.68.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue