अमरकोषसम्पद्

         

ईति (स्त्री) == डिम्बः

प्रचारस्यन्दयो रीतिर्डिम्बप्रवासयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.68.2.1

पर्यायपदानि
 प्रचारस्यन्दयो रीतिर्डिम्बप्रवासयोः॥

 ईति (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 प्रचारस्यन्दयो रीतिर्डिम्बप्रवासयोः॥

 ईति (स्त्री) - प्रवासः 3.3.68.2
ईति (स्त्री) == प्रवासः

प्रचारस्यन्दयो रीतिर्डिम्बप्रवासयोः 
नानार्थवर्गः 3.3.68.2.1

पर्यायपदानि
 प्रचारस्यन्दयो रीतिर्डिम्बप्रवासयोः॥

 ईति (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 प्रचारस्यन्दयो रीतिर्डिम्बप्रवासयोः॥

 ईति (स्त्री) - प्रवासः 3.3.68.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue