अमरकोषसम्पद्

         

प्राप्ति (स्त्री) == उदयः

उदयेऽधिगमे प्राप्तिस्त्रेता त्वग्नित्रये युगे 
नानार्थवर्गः 3.3.69.1.1

पर्यायपदानि
 उदयेऽधिगमे प्राप्तिस्त्रेता त्वग्नित्रये युगे।

 प्राप्ति (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 प्राप्तिः प्राकाम्यमीशित्वं वशित्वं चाष्ट सिद्धयः।
 उदयेऽधिगमे प्राप्तिस्त्रेता त्वग्नित्रये युगे।

 प्राप्ति (स्त्री) - सिद्धिः 1.1.36.3
 प्राप्ति (स्त्री) - अधिकफलम् 3.3.69.1
प्राप्ति (स्त्री) == अधिकफलम्

उदयेऽधिगमे प्राप्तिस्त्रेता त्वग्नित्रये युगे 
नानार्थवर्गः 3.3.69.1.1

पर्यायपदानि
 उदयेऽधिगमे प्राप्तिस्त्रेता त्वग्नित्रये युगे।

 प्राप्ति (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 प्राप्तिः प्राकाम्यमीशित्वं वशित्वं चाष्ट सिद्धयः।
 उदयेऽधिगमे प्राप्तिस्त्रेता त्वग्नित्रये युगे।

 प्राप्ति (स्त्री) - सिद्धिः 1.1.36.3
 प्राप्ति (स्त्री) - अधिकफलम् 3.3.69.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue