अमरकोषसम्पद्

         

शिति (वि) == शुल्कवर्णः

द्वौ चाम्लपरुषौ शुक्तौ शिती धवलमेचकौ 
नानार्थवर्गः 3.3.83.1.1

पर्यायपदानि
 द्वौ चाम्लपरुषौ शुक्तौ शिती धवलमेचकौ।

 शिति (वि)
अर्थान्तरम्
 द्वौ चाम्लपरुषौ शुक्तौ शिती धवलमेचकौ।

 शिति (वि) - कृष्णवर्णः 3.3.83.1
शिति (वि) == कृष्णवर्णः

द्वौ चाम्लपरुषौ शुक्तौ शिती धवलमेचकौ 
नानार्थवर्गः 3.3.83.1.1

पर्यायपदानि
 द्वौ चाम्लपरुषौ शुक्तौ शिती धवलमेचकौ।

 शिति (वि)
अर्थान्तरम्
 द्वौ चाम्लपरुषौ शुक्तौ शिती धवलमेचकौ।

 शिति (वि) - कृष्णवर्णः 3.3.83.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue