अमरकोषसम्पद्

         

शुक्त (वि) == अम्लरसः

द्वौ चाम्लपरुषौ शुक्तौ शिती धवलमेचकौ 
नानार्थवर्गः 3.3.83.1.2

पर्यायपदानि
 द्वौ चाम्लपरुषौ शुक्तौ शिती धवलमेचकौ।

 शुक्त (वि)
अर्थान्तरम्
 द्वौ चाम्लपरुषौ शुक्तौ शिती धवलमेचकौ।

 शुक्त (वि) - परुषम् 3.3.83.1
शुक्त (वि) == परुषम्

द्वौ चाम्लपरुषौ शुक्तौ शिती धवलमेचकौ 
नानार्थवर्गः 3.3.83.1.2

पर्यायपदानि
 द्वौ चाम्लपरुषौ शुक्तौ शिती धवलमेचकौ।

 शुक्त (वि)
अर्थान्तरम्
 द्वौ चाम्लपरुषौ शुक्तौ शिती धवलमेचकौ।

 शुक्त (वि) - परुषम् 3.3.83.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue