अमरकोषसम्पद्

         

निवात (वि) == आश्रयः

निवातावाश्रयावातौ शस्त्राभेद्यं च वर्म यत् 
नानार्थवर्गः 3.3.84.2.1

पर्यायपदानि
 ओकः सद्माश्रयश्चौकाः पय: क्षीरं पयोम्बु च।
 आर्त्युत्कर्षाश्रयः कोट्यो मूले लग्नकचे जटा।
 निवातावाश्रयावातौ शस्त्राभेद्यं च वर्म यत्॥

 कोटी (स्त्री)
 निवात (वि)
 ओकास् (पुं)
अर्थान्तरम्
 निवातावाश्रयावातौ शस्त्राभेद्यं च वर्म यत्॥

 निवात (वि) - अवातः 3.3.84.2
 निवात (वि) - शस्त्राभेद्यः 3.3.84.2
 निवात (वि) - वर्मः 3.3.84.2
निवात (वि) == अवातः

निवातावाश्रयावातौ शस्त्राभेद्यं च वर्म यत् 
नानार्थवर्गः 3.3.84.2.1

पर्यायपदानि
 ओकः सद्माश्रयश्चौकाः पय: क्षीरं पयोम्बु च।
 आर्त्युत्कर्षाश्रयः कोट्यो मूले लग्नकचे जटा।
 निवातावाश्रयावातौ शस्त्राभेद्यं च वर्म यत्॥

 कोटी (स्त्री)
 निवात (वि)
 ओकास् (पुं)
अर्थान्तरम्
 निवातावाश्रयावातौ शस्त्राभेद्यं च वर्म यत्॥

 निवात (वि) - अवातः 3.3.84.2
 निवात (वि) - शस्त्राभेद्यः 3.3.84.2
 निवात (वि) - वर्मः 3.3.84.2
निवात (वि) == शस्त्राभेद्यः

निवातावाश्रयावातौ शस्त्राभेद्यं च वर्म यत् 
नानार्थवर्गः 3.3.84.2.1

पर्यायपदानि
 ओकः सद्माश्रयश्चौकाः पय: क्षीरं पयोम्बु च।
 आर्त्युत्कर्षाश्रयः कोट्यो मूले लग्नकचे जटा।
 निवातावाश्रयावातौ शस्त्राभेद्यं च वर्म यत्॥

 कोटी (स्त्री)
 निवात (वि)
 ओकास् (पुं)
अर्थान्तरम्
 निवातावाश्रयावातौ शस्त्राभेद्यं च वर्म यत्॥

 निवात (वि) - अवातः 3.3.84.2
 निवात (वि) - शस्त्राभेद्यः 3.3.84.2
 निवात (वि) - वर्मः 3.3.84.2
निवात (वि) == वर्मः

निवातावाश्रयावातौ शस्त्राभेद्यं च वर्म यत् 
नानार्थवर्गः 3.3.84.2.1

पर्यायपदानि
 ओकः सद्माश्रयश्चौकाः पय: क्षीरं पयोम्बु च।
 आर्त्युत्कर्षाश्रयः कोट्यो मूले लग्नकचे जटा।
 निवातावाश्रयावातौ शस्त्राभेद्यं च वर्म यत्॥

 कोटी (स्त्री)
 निवात (वि)
 ओकास् (पुं)
अर्थान्तरम्
 निवातावाश्रयावातौ शस्त्राभेद्यं च वर्म यत्॥

 निवात (वि) - अवातः 3.3.84.2
 निवात (वि) - शस्त्राभेद्यः 3.3.84.2
 निवात (वि) - वर्मः 3.3.84.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue