अमरकोषसम्पद्

         

अब्द (पुं) == मेघः

अभिप्रायवशौ छन्दावब्दौ जीमूतवत्सरौ 
नानार्थवर्गः 3.3.88.3.2

पर्यायपदानि
 अद्रयो द्रुमशैलार्काः स्त्रीस्तनाब्दौ पयोधरौ।
 अभिप्रायवशौ छन्दावब्दौ जीमूतवत्सरौ॥

 अब्द (पुं)
 पयोधर (पुं)
अर्थान्तरम्
 संवत्सरो वत्सरोऽब्दो हायनोऽस्त्री शरत्समाः॥
 अभिप्रायवशौ छन्दावब्दौ जीमूतवत्सरौ॥

 अब्द (पुं) - संवत्सरः 1.4.20.2
 अब्द (पुं) - वत्सरः 3.3.88.3
अब्द (पुं) == वत्सरः

अभिप्रायवशौ छन्दावब्दौ जीमूतवत्सरौ 
नानार्थवर्गः 3.3.88.3.2

पर्यायपदानि
 अद्रयो द्रुमशैलार्काः स्त्रीस्तनाब्दौ पयोधरौ।
 अभिप्रायवशौ छन्दावब्दौ जीमूतवत्सरौ॥

 अब्द (पुं)
 पयोधर (पुं)
अर्थान्तरम्
 संवत्सरो वत्सरोऽब्दो हायनोऽस्त्री शरत्समाः॥
 अभिप्रायवशौ छन्दावब्दौ जीमूतवत्सरौ॥

 अब्द (पुं) - संवत्सरः 1.4.20.2
 अब्द (पुं) - वत्सरः 3.3.88.3
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue