अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.164

अद्रयो द्रुमशैलार्काः स्त्रीस्तनाब्दौ पयोधरौ
ध्वान्तारिदानवा वृत्रा बलिहस्तांशवः कराः

अद्रि (पुं) = वृक्षः. 3.3.164.1.1

अद्रि (पुं) = सूर्यः. 3.3.164.1.1

पयोधर (पुं) = स्त्रीस्तनम्. 3.3.164.1.2

पयोधर (पुं) = मेघः. 3.3.164.1.2

वृत्र (पुं) = अन्धकारः. 3.3.164.2.1

वृत्र (पुं) = शत्रुः. 3.3.164.2.1

वृत्र (पुं) = वृत्रासुरः. 3.3.164.2.1

कर (पुं) = हस्तः. 3.3.164.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue