अमरकोषसम्पद्

         

बाह्लीक (नपुं) == हिङ्गुवृक्षनिर्यासः

तिलकल्के च पिण्याको बाह्लीकं रामठेऽपि च 
नानार्थवर्गः 3.3.9.2.2

पर्यायपदानि
 तिलकल्के च पिण्याको बाह्लीकं रामठेऽपि च॥

 बाह्लीक (नपुं)
अर्थान्तरम्
 काश्मीरजन्माग्निशिखं वरं वाह्लीकपीतने।

 बाह्लीक (नपुं) - कुङ्कुमम् 2.6.124.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue