अमरकोषसम्पद्

         

सूद (वि) == व्यञ्जनम्

स्यात्प्रसादोऽनुरागेऽपि सूदः स्याद्व्यञ्जनेऽपि च 
नानार्थवर्गः 3.3.91.1.2

पर्यायपदानि
 स्यात्प्रसादोऽनुरागेऽपि सूदः स्याद्व्यञ्जनेऽपि च।

 सूद (वि)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue