अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.91

स्यात्प्रसादोऽनुरागेऽपि सूदः स्याद्व्यञ्जनेऽपि च
गोष्ठाध्यक्षेऽपि गोविन्दो हर्षेऽप्यामोदवन्मदः

प्रसाद (पुं) = अनुसरणम्. 3.3.91.1.1

सूद (वि) = व्यञ्जनम्. 3.3.91.1.2

गोविन्द (पुं) = गोपालः. 3.3.91.2.1

आमोद (पुं) = आनन्दः. 3.3.91.2.2

आमोद (पुं) = मदः. 3.3.91.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue