अमरकोषसम्पद्

         

अवधि (पुं) == परिच्छेदः

विधुर्विष्णौ चन्द्रमसि परिच्छेदे बिलेऽवधिः 
नानार्थवर्गः 3.3.99.2.1

पर्यायपदानि
 विधुर्विष्णौ चन्द्रमसि परिच्छेदे बिलेऽवधिः॥

 अवधि (पुं)
अर्थान्तरम्
 विधुर्विष्णौ चन्द्रमसि परिच्छेदे बिलेऽवधिः॥

 अवधि (पुं) - बिलम् 3.3.99.2
अवधि (पुं) == बिलम्

विधुर्विष्णौ चन्द्रमसि परिच्छेदे बिलेऽवधिः 
नानार्थवर्गः 3.3.99.2.1

पर्यायपदानि
 विधुर्विष्णौ चन्द्रमसि परिच्छेदे बिलेऽवधिः॥

 अवधि (पुं)
अर्थान्तरम्
 विधुर्विष्णौ चन्द्रमसि परिच्छेदे बिलेऽवधिः॥

 अवधि (पुं) - बिलम् 3.3.99.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue