अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: अणु. Page 1

1 अणु (पुं)

मातुलानी तु भङ्गायां व्रीहि भेदस्त्वणुः पुमान्
वैश्यवर्गः 2.9.20.2.3
अर्थः - व्रीहिभेदः


2 अणु (पुं)

स्त्रियां मात्रा त्रुटिः पुंसि लवलेशकणाणवः
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.62.1.6
अर्थः - सूक्ष्मम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue