अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: अध्वग. Page 1

1 अध्वग (पुं)

अध्वनीनोऽध्वगोऽध्वन्यः पान्थः पथिक इत्यपि
क्षत्रियवर्गः 2.8.17.1.2
अर्थः - पान्थः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue