अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: अभीषु. Page 1

1 अभीषु (पुं)

अभीषुः प्रग्रहे रश्मौ प्रैषः प्रेषणमर्दने
नानार्थवर्गः 3.3.220.2.1
अर्थः - प्रग्रहः


2 अभीषु (पुं)

अभीषुः प्रग्रहे रश्मौ प्रैषः प्रेषणमर्दने
नानार्थवर्गः 3.3.220.2.1
अर्थः - किरणः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue