अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: अमात्य. Page 1

1 अमात्य (पुं)

मन्त्री धीसचिवोऽमात्योऽन्ये कर्मसचिवास्ततः
क्षत्रियवर्गः 2.8.4.2.3
अर्थः - मन्त्री


2 अमात्य (पुं)

स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशराष्ट्रदुर्गबलानि च
क्षत्रियवर्गः 2.8.17.2.2
अर्थः - मन्त्री
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue