अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: अवनत. Page 1

1 अवनत (वि)

न्यङ्नीचखर्वह्रस्वाः स्युरवाग्रेऽवनतानते
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.70.2.6
अर्थः - अधोमुखः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue