अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: आप्य. Page 1

1 आप्य (वि)

मेघपुष्पं घनरसस्त्रिषु द्वे आप्यमम्मयम्
वारिवर्गः 1.10.5.1.3
अर्थः - जलविकारः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue