अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: आमिष. Page 1

1 आमिष (नपुं)

पिशितं तरसं मांसं पललं क्रव्यमामिषम्
मनुष्यवर्गः 2.6.63.1.6
अर्थः - मांसम्


2 आमिष (पुं-नपुं)

उपादानेऽप्यामिषं स्यादपराधेऽपि किल्बिषम्
नानार्थवर्गः 3.3.224.2.1
अर्थः - उपादानम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue