अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: आयोधन. Page 1

1 आयोधन (नपुं)

युद्धमायोधनं जन्यं प्रधनं प्रविदारणम्
क्षत्रियवर्गः 2.8.103.2.2
अर्थः - युद्धम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue