अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: आरोह. Page 1

1 आरोह (पुं)

दारेषु च गृहाः श्रोण्यामप्यारोहो वरस्त्रियाः
नानार्थवर्गः 3.3.239.1.2
अर्थः - वरस्त्रियाः श्रोणी
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue