अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: उत्पल. Page 1

1 उत्पल (नपुं)

स्यादुत्पलं कुवलयमथ नीलाम्बुजन्म च
वारिवर्गः 1.10.37.1.1
अर्थः - कुवलयम्


2 उत्पल (नपुं)

व्याधिः कुष्टं पारिभाव्यं वाप्यं पाकलमुत्पलम्
वनौषधिवर्गः 2.4.126.1.6
अर्थः - कुष्ठः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue