अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: उपनाह. Page 1

1 उपनाह (पुं)

कोलम्बकस्तु कायोऽस्या उपनाहो निबन्धनम्
नाट्यवर्गः 1.7.7.2.2
अर्थः - यत्र तन्त्र्यो निबध्यन्ते तस्योर्ध्वविभागः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue