अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: ककुभ. Page 1

1 ककुभ (पुं)

वीणादण्डः प्रवालः स्यात्ककुभस्तु प्रसेवकः
नाट्यवर्गः 1.7.7.1.3
अर्थः - वीणादण्डाधःस्थितशब्दगाम्भीर्यार्थचर्मावनद्धदारुभाण्डः


2 ककुभ (पुं)

नदीसर्जो वीरतरुरिन्द्रद्रुः ककुभोऽर्जुनः
वनौषधिवर्गः 2.4.45.1.4
अर्थः - अर्जुनवृक्षः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue