अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: कक्ष. Page 1

1 कक्ष (पुं)

बाहुमूले उभे कक्षौ पार्श्वमस्त्री तयोरधः
मनुष्यवर्गः 2.6.79.1.2
अर्थः - कक्षः


2 कक्ष (पुं)

काकमत्स्यात्खगौ ध्वाङ्क्षौ कक्षौ च तृणवीरुधौ
नानार्थवर्गः 3.3.220.1.2
अर्थः - तृणम्


3 कक्ष (पुं)

काकमत्स्यात्खगौ ध्वाङ्क्षौ कक्षौ च तृणवीरुधौ
नानार्थवर्गः 3.3.220.1.2
अर्थः - शाखादिभिर्विस्तृतवल्ली
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue