अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: कादम्बरी. Page 1

1 कादम्बरी (स्त्री)

गन्धोत्तमाप्रसन्नेराकादम्बर्यः परिस्रुता
शूद्रवर्गः 2.10.39.2.4
अर्थः - सुरा




- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue