अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: काल. Page 1

1 काल (पुं)

कालो दण्डधरः श्राद्धदेवो वैवस्वतोऽन्तकः
स्वर्गवर्गः 1.1.59.1.1
अर्थः - यमः
yama


2 काल (पुं)

कालोm दिष्टोmप्यनेहाmपि समयोmऽप्यथ / पक्षतिःf
कालवर्गः 1.4.1.1.1
अर्थः - समयः
time


3 काल (पुं)

कृष्णे नीलासितश्यामकालश्यामलमेचकः
धीवर्गः 1.5.14.1.5
अर्थः - कृष्णवर्णः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue