अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: कालधर्म. Page 1

1 कालधर्म (पुं)

स्यात्पञ्चता कालधर्मो दिष्टान्तः प्रलयोऽत्ययः
क्षत्रियवर्गः 2.8.116.1.2
अर्थः - मरणम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue