अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: कितव. Page 1

1 कितव (पुं)

उन्मत्तः कितवो धूर्तो धत्तूरः कनकाह्वयः
वनौषधिवर्गः 2.4.77.2.2
अर्थः - धत्तूरः


2 कितव (पुं)

धूर्तोऽक्षदेवी कितवोऽक्षधूर्तो द्यूतकृत्समाः
शूद्रवर्गः 2.10.43.2.3
अर्थः - द्यूतकृत्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue