अमरकोषसम्पद्

         

शूद्रवर्गः 2.10.43

चषकोऽस्त्री पानपात्रं सरकोऽप्यनुतर्षणम्
धूर्तोऽक्षदेवी कितवोऽक्षधूर्तो द्यूतकृत्समाः

चषक (पुं-नपुं) = मद्यपात्रम्. 2.10.43.1.1

पानपात्र (नपुं) = मद्यपात्रम्. 2.10.43.1.2

सरक (पुं) = मद्यपानम्. 2.10.43.1.3

अनुतर्षण (नपुं) = मद्यपानम्. 2.10.43.1.4

धूर्त (पुं) = द्यूतकृत्. 2.10.43.2.1

अक्षदेविन् (पुं) = द्यूतकृत्. 2.10.43.2.2

कितव (पुं) = द्यूतकृत्. 2.10.43.2.3

अक्षधूर्त (पुं) = द्यूतकृत्. 2.10.43.2.4

द्यूतकृत् (पुं) = द्यूतकृत्. 2.10.43.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue