अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: कुञ्चित. Page 1

1 कुञ्चित (वि)

अरालं वृजिनं जिह्ममूर्मिमत्कुञ्चितं नतम्
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.71.1.5
अर्थः - वक्रम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue