अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: कुटिल. Page 1

1 कुटिल (वि)

आविद्धं कुटिलं भुग्नं वेल्लितं वक्रमित्यपि
विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.71.2.2
अर्थः - वक्रम्
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue