अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: कोलम्बक. Page 1

1 कोलम्बक (पुं)

कोलम्बकस्तु कायोऽस्या उपनाहो निबन्धनम्
नाट्यवर्गः 1.7.7.2.1
अर्थः - तन्त्रीहीन वीणा
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue