अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: कोष्ठ. Page 1

1 कोष्ठ (पुं)

पुंसि कोष्ठोऽन्तर्जठरं कुसूलोऽन्तर्गृहं तथा
नानार्थवर्गः 3.3.40.2.1
अर्थः - अन्तर्जठरम्


2 कोष्ठ (पुं)

पुंसि कोष्ठोऽन्तर्जठरं कुसूलोऽन्तर्गृहं तथा
नानार्थवर्गः 3.3.40.2.1
अर्थः - अन्तर्गृहम्


3 कोष्ठ (पुं)

पुंसि कोष्ठोऽन्तर्जठरं कुसूलोऽन्तर्गृहं तथा
नानार्थवर्गः 3.3.40.2.1
अर्थः - कुसूलः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue