अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: गण. Page 1

1 गण (पुं)

समुदायः समुदयः समवायश्चयो गणः
सिंहादिवर्गः 2.5.40.1.5
अर्थः - समूहः


2 गण (पुं)

सेनामुखं गुल्मगणौ वाहिनी पृतना चमूः
क्षत्रियवर्गः 2.8.81.1.3
अर्थः - गणसेना


3 गण (पुं)

कणोऽतिसूक्ष्मे धान्यांशे सङ्घाते प्रमथे गणः
नानार्थवर्गः 3.3.46.1.2
अर्थः - सङ्घातः


4 गण (पुं)

कणोऽतिसूक्ष्मे धान्यांशे सङ्घाते प्रमथे गणः
नानार्थवर्गः 3.3.46.1.2
अर्थः - शिवानुचरः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue