अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: गुवाक. Page 1

1 गुवाक (पुं)

घोण्टा तु पूगः क्रमुको गुवाकः खपुरोऽस्य तु
वनौषधिवर्गः 2.4.169.1.4
अर्थः - क्रमुकवृक्षः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue