अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: गृहिन्. Page 1

1 गृहिन् (पुं)

ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो भिक्षुश्चतुष्टये
ब्रह्मवर्गः 2.7.3.2.2
अर्थः - गृहस्थाश्रमी
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue