अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: चक्रवर्तिनी. Page 1

1 चक्रवर्तिनी (स्त्री)

जनी जतूका रजनी जतुकृच्चक्रवर्तिनी
वनौषधिवर्गः 2.4.153.2.5
अर्थः - चक्रवर्तिनी
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue