अमरकोषसम्पद्

         


Search amarakosha: चाष. Page 1

1 चाष (पुं)

लोहपृष्ठस्तु कङ्कः स्यादथ चाषः किकीदिविः
सिंहादिवर्गः 2.5.16.1.3
अर्थः - चाषः
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue